REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ROLLMASTERKA.PL

 

 

 Dane do przelewu:

BELEDITO

EDYTA ZWOLIŃSKA

31-149 KRAKÓW

ul. Krótka 6/1

mBANK 32 1140 2004 0000 3102 6177 3250

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy, zlokalizowany pod adresem http://www.rollmasterka.pl/sklep, prowadzony jest przez Edytę Zwolińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „BELEDITO” Edyta Zwolińska, 31-149 Kraków, ul. Krótka 6/1, NIP: 6771577580, REGON: 120298742, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, prowadzi działalność handlową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży kosmetyków oraz urządzeń do pielęgnacji ciała i regeneracji skóry.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaj i zakres świadczenia usług przez Sprzedawcę, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady składania zamówień, zawierania umów, warunki ich wykonywania i rozwiązywania, jak również postępowanie reklamacyjne.
 4. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie działalności, o której mowa w ust. 2 Regulaminu, prowadzonej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Regulamin” i może być w każdym czasie utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie lub wydrukowanie strony. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca dostarczy mu treść niniejszego Regulaminu w formie pliku elektronicznego.
 6. Zamówienia wysyłkowe kompletowane i realizowane są przez Biuro Obsługi Sprzedaży Internetowej, „BELEDITO” Edyta Zwolińska, 31-149 Kraków, ul. Krótka 6/1, Kontakt z Biurem Obsługi możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00.

§2

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedawcy – rozumie się przez to Edytę Zwolińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „BELEDITO” Edyta Zwolińska, 31-149 Kraków, ul. Krótka 6/1, NIP: 6771577580, REGON: 120298742,, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 2. Sklepie Internetowym – rozumie się przez to sklep Internetowy, zlokalizowany pod adresem http://rollmasterka.pl/sklep;
 3. Biurze Obsługi – rozumie się przez to Biuro Obsługi Sprzedaży, z którym komunikacja odbywa się za pomocą poczty e-mail pod adresem rollmasterka@gmail.com;
 4. Koszyku – rozumie się przez to funkcjonalność Sklepu Internetowego pozwalającą na składanie zamówień, wybieranie Produktów oraz Usług i ich ilości, wskazywanie sposobu dostawy i formy płatności, jak również przekazywanie innych danych potrzebnych do realizacji zamówienia;
 5. Produkcie – rozumie się przez to przedmioty materialne dostępne do sprzedaży w Sklepie Internetowym;
 6. Usługach – rozumie się przez to kursy, szkolenia oraz pokazy przeprowadzane stacjonarnie bądź za pośrednictwem sieci Internet oraz inne świadczenia dostępne w Sklepie Internetowym, które nie stanowią Produktów;
 7. Karcie Produktu – rozumie się przez to podstronę Sklepu Internetowego zawierającą informacje o Produkcie lub Usłudze wraz z jego ceną;
 8. Użytkowniku – rozumie się przez to pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 9. Zarejestrowanym Użytkowniku – rozumie się przez to Użytkownika, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym;
 10. Kupującym – rozumie się przez to Użytkownika lub Zarejestrowanego Użytkownika, który złożył zamówienie w Sklepie Internetowym;
 11. Konsumencie – rozumie się przez to osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. Newsletterze – rozumie się przez to bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu Internetowego, który Subskrybent otrzymuje periodycznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 13. Subskrybencie – rozumie się przez to Użytkownika, który dobrowolnie wyraził zgodę na otrzymywanie Newslettera.

§3

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Użytkownik powinien posiadać:
  1. komputer posiadający dostęp do sieci Internet;
  2. system operacyjny umożliwiający uruchomienie przeglądarki internetowej w zalecanej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli lub wyższej;
  3. przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer 6.0 lub Mozilla Firefox 6, bądź nowsze; dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego przeglądarka internetowa powinna akceptować pliki typu cookies;
 2. Użytkownik składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego powinien posiadać adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
 3. Użytkownik subskrybujący Newsletter powinien posiadać adres poczty elektronicznej.

§4

PRODUKTY SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, w terminie przydatności, oraz zostały wprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami na rynek Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wygląd, cechy Produktu i jego właściwości podane są na Karcie Produktu będącej częścią Sklepu Internetowego.
 3. Ceny podane w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami ostatecznymi, to znaczy zawierającymi wszystkie składniki konieczne ceny.
 4. Cena Produktu nie obejmuje kosztu przesyłki, który ponosi Kupujący, chyba że przeciwne zostało zastrzeżone w opisie Produktu znajdującym się w Karcie Produktu. Koszt przesyłki Produktu wskazany jest na karcie produktu, zaś ogólny koszt wysyłki zamówionych Produktów wskazany jest w Koszyku.
 5. Ceny Produktów przedstawione w Sklepie Internetowym obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana w chwili składania zamówienia przez Użytkownika.
 7. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia znajduje się w Koszyku, po wskazaniu przez Użytkownika wybranych Produktów wraz z ich ilością, jak również po dokonaniu wyboru sposobu dostawy i formy płatności, a przed potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych promocją lub wyprzedażą.
 9. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu.

§5

USŁUGI

 1. Sprzedawca realizuje Usługi dostępne w Sklepie Internetowym zgodnie z ich opisem zawartym w odpowiednich Kartach Produktów.
 2. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje w terminie zawartym w opisie Usługi zawartym w Karcie Produktu, zaś w braku wskazania terminu niezwłocznie.
 3. Sprzedawca ma prawo określić maksymalną oraz minimalną liczbę Kupujących mogących zamówić daną usługę, co uwzględnione jest w opisie Usługi.. O kolejności wpływu zamówienia decyduje moment zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4. Cena Usługi podana w Karcie Produktu nie zawiera w sobie kosztów dodatkowych takich jak: kosztów noclegu, kosztów wyżywienia, czy też kosztów dojazdu.
 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany terminu świadczenia Usługi lub odstąpienia od świadczenia Usługi w terminie do 3 dni przed planowanym rozpoczęciem świadczenia Usługi gdy:
  1. nie zostanie osiągnięty minimalny limit Kupujących, którzy zakupili daną Usługę;
  2. zaistnieje zdarzenie losowe uniemożliwiające osobie wyznaczonej do świadczenia Usługi stawienie się w miejscu świadczenia Usługi.
 6. W przypadku opisanym w ust. 5 Sprzedawca zaproponuje inny termin świadczenia Usługi lub zwróci w całości cenę Usługi.
 7. Kupujący może zrezygnować z udziału w Usłudze wyłącznie poprzez oświadczenie wysłane Sprzedawcy drogą mailową.
 8. Kupujący otrzymuje zwrot połowej uiszczonej ceny Usługi w przypadku rezygnacji zgłoszonej najpóźniej w terminie tygodnia przed planowanym świadczeniem Usługi
 9. Kupującemu, który nie złożył oświadczenia o rezygnacji z  udziału w Usłudze oraz nie stawił się w terminie świadczenia Usługi, nie przysługuje zwrot uiszczonej ceny.

 

§6

REJESTRACJA I LOGOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest dobrowolna i bezpłatna. Użytkownik nie może złożyć zamówienie bez rejestracji  w Sklepie Internetowym.
 2. Rejestracji dokonuje się podając:
  1. imię i nazwisko;
  2. ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość; 
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. numer telefonu;
  5. a także wybierając login i hasło.
 3. Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia zamówienia.
 4. Użytkownik dokonujący rejestracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje również nazwę firmy pod którą prowadzi działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.
 5. Użytkownik dokonujący rejestracji, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych w celu korzystania przez Użytkownika z panelu administracyjnego Zarejestrowanego Użytkownika, składania przez Użytkownika zamówień i ich realizacji przez Sprzedawcę.
 6. Dokonując rejestracji Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 7. Zarejestrowany Użytkownik może zalogować się w Sklepie Internetowym wpisując wybrany przez siebie login oraz hasło w odpowiednie pola formularza logowania.
 8. Po zalogowaniu się w panelu administracyjnym Zarejestrowanego Użytkownika, w każdym czasie można modyfikować wskazane powyżej dane, jak również całkowicie usunąć konto. Usunięcie konta nie wiąże się z żadnymi opłatami.

§7

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Użytkownicy mogą składać zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia składa się poprzez kliknięcie przycisku DODAJ DO KOSZYKA znajdującego się na karcie produktu, który Użytkownik chce zakupić. Następnie, przechodząc do Koszyka, wybiera się formę dostawy i sposób płatności, podaje ewentualne uwagi co do składanego zamówienia, wskazuje dane niezbędne do wystawienia rachunku, dane adresowe dla doręczenia zamówienia i potwierdza złożenie zamówienia.
 3. Podczas składania zamówienia Użytkownik, zaznaczając odpowiednie pola formularza, akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę jego danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia.
 4. Użytkownik może złożyć zamówienie po zalogowaniu się w panelu Zarejestrowanego Użytkownika.
 5. W celu złożenia zamówienia Użytkownik przekazuje Sprzedawcy następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania, a także kod pocztowy i miejscowość;
  3. numer telefonu;
  4. adres poczty elektronicznej
 6. Zarówno Użytkownik, jak i Zarejestrowany Użytkownik wskazują podczas składania zamówienia:
  1. wybrany produkt lub produkty wraz z określeniem ich ilości;
  2. wybraną formę płatności;
  3. wybrany sposób dostawy.
 7. Użytkownik może wskazać odrębny adres dla doręczenia zamówienia.
 8. Użytkownik dokonujący zakupu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą podaje również nazwę firmy pod którą prowadzi działalność oraz Numer Identyfikacji Podatkowej.
 9. Użytkownik może przekazać dodatkowe uwagi co do składanego zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomość z informacją, że zamówienie dotarło do Sprzedawcy.
 11. Umowa zostaje zawarta z chwilą dotarcia do Sprzedawcy informacji o potwierdzeniu zamówienia.
 12. Umowa zostaje zawarta w języku polskim.
 13. Po zawarciu umowy Kupujący otrzymuje potwierdzenie jej zawarcia wraz z potwierdzeniem jej warunków.
 14. Kupujący pokrywa koszty transportu, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 15. Zamówienia doręczane są na adres wskazany w zamówieniu przez Użytkownika.

§8

MODYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zmian w zamówieniu, poprawienia błędnych danych w zamówieniu, jak również rezygnacji z zamówienia Kupujący może dokonać aż do momentu wysłania zakupionych przedmiotów do Kupującego.
 2. Powyższych czynności można dokonać kontaktując się z Biurem Obsługi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§9

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się okres od momentu złożenia kompletnego zamówienia nalżycie opłaconego wraz z kosztami przesyłki, do momentu wydania produktów objętych zamówieniem firmie świadczącej usługi transportowe na rzecz Sprzedawcy (wysłanie zamówienia przez Sprzedawcę). Zamówienia realizowane i wysyłane są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Gdy czas realizacji zamówienia dla poszczególnych produktów jest różny, dla całości zamówienia liczy się czas dłuższy. Użytkownik, któremu zależy na wcześniejszym otrzymaniu produktów o krótszym czasie realizacji zamówienia może złożyć odrębne zamówienia co do poszczególnych produktów.
 3. Dokonując zakupu Usługi świadczonej niezwłocznie, Kupujący poprzez dokonanie płatności wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy przez co traci to uprawnienie stosownie do art. 38 pkt 13 lub art. 38 pkt 1  ustawy z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 wraz z późn. zm.) o prawach konsumenta, na co wyraża zgodę poprzez dokonanie płatności za Usługę.
 4. W przypadku opóźnień w realizacji zamówienia Sprzedawca informuje o tym fakcie Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, podając przewidywany termin realizacji zamówienia, wraz z przyczyną opóźnienia.
 5. Zamówiony towar dostarcza UPS Polska Sp. z.o.o. lub inni przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe. Towar doręczany jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 6. W przypadku opóźnień, tak w realizacji, jak i w doręczeniu, Kupujący uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy. Zwrot spełnionych świadczeń następuje niezwłocznie.
 7. Do zakupionego produktu dołączany jest rachunek. 

§10

FORMY PŁATNOŚCI

 Podczas składania zamówienia, Kupujący wybiera spośród dostępnych form płatności, na które składają się:

 1. przelew bankowy – przesyłka jest nadawana po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy: 32 1140 2004 0000 3102 6177 3250
 2. inne automatyczne systemy płatności – przesyłka jest nadawana po otrzymaniu potwierdzenia od operatora płatności o dokonaniu płatności.

 

§11

SPOSOBY DOSTAWY

 1. Zamówienia doręczane są za pośrednictwem UPS Polska Sp. z.o.o.. lub innych przedsiębiorców świadczących usługi transportowe.
 2. Koszt przesyłki krajowej uzależniony jest od sposobu dostawy, wagi paczki, a także wybranego sposobu płatności.
 3. Kupujący informowany jest o całkowitym koszcie przesyłki w trakcie składania zamówienia.
 4. Kupujący posiada prawo sprawdzenia w obecności osoby doręczającej przesyłkę zawartości paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy sporządzić w obecności osoby doręczającej przesyłkę protokół reklamacyjny, pod rygorem odmowy uznania przez Sprzedawcę odpowiedzialności za ewentualne wady i utraty z tego  tytułu roszczeń do Sprzedawcy. 

 

§12

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
   2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem w formie listu poleconego.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Sprzedawca zapewnia ponadto możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną. W tym przypadku Konsument może także odstąpić od umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgadza się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsument, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli umowę zawarto poza lokalem przedsiębiorstwa a rzecz dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy.
 14. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§13

RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, który jest Konsumentem jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Rękojmia za wady jest wyłączona w przypadku umów z przedsiębiorcami.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
 5. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).
 8. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 11. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 12. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 13. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 14. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 15. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego powyżej.
 16. W terminach określonych powyżej Kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 17. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 18. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 

§14

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym wykorzystywanym przez Użytkownika, które uniemożliwiają poprawne działanie Sklepu Internetowego oraz zakupionych Usług.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Użytkownika danych adresowych oraz osobowych. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dodatkowe koszty wynikłe z wskazanej powyżej okoliczności.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wykorzystanie Produktu lub umiejętności nabytych w wyniku zakupu przez Kupującego Usługi.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za staranny dobór treści zawartych w Usługach.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak sprawdzenia lub nieprawidłowe sprawdzenie przez Użytkownika przeciwskazań lub ograniczeń w użyciu Produktu lub korzystaniu z Usługi. Użytkownik powinien każdorazowo w przypadku wątpliwości skonsultować się z lekarzem lub specjalistą oraz przed zastosowaniem Produktu lub Usługi wykonać test na niewielkim obszarze skóry   – korzystanie z Produktu lub Usługi jest możliwe tylko w przypadku braku przeciwskazań medycznych i kosmetycznych oraz jeżeli przeprowadzony test przebiegnie pomyślnie.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecany jest kontakt ze Sprzedawcą lub z lekarzem albo specjalistą.
 7. Sprzedawca nie gwarantuje efektu działania Produktu lub Usługi w indywidualnym przypadku. Każdorazowo należy się zapoznać z zaleceniami i rekomendacjami zawartymi na Karcie danego Produktu lub Usługi i stosować się do nich.
 8. Stosowanie Produktu lub Usługi może mieć charakter inwazyjny i może wywoływać niekiedy dyskomfort lub naturalne objawy bólowe , a nadto wymaga zachowania odpowiedniej higieny ciała i skóry oraz wykorzystywanych Produktów oraz preparatów i kosmetyków.  

 

 

§15

NEWSLETTER

 1. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość subskrypcji Newslettera Sklepu Internetowego.
 2. Zarejestrowany Użytkownik będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, jeżeli dobrowolnie zaakceptuje niniejszy Regulamin i wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy korespondencji drogą elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczania Newslettera.
 3. Subskrybent może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W tym celu należy zgłosić rezygnację do Biura Obsługi, za pomocą poczty elektronicznej.

 

§16

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia rejestrację w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia, jak również otrzymywanie Newslettera.
 3. W celu realizacji złożonych zamówień dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim, z którymi Sprzedawca jest związany stosownymi umowami, a przy pomocy których Sprzedawca realizuje zamówienie. Dotyczy to w szczególności Poczty Polskiej S.A. i innych przedsiębiorców świadczących usługi transportowe. Użytkownik składając zamówienie wyraża na to zgodę. 
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, żądania ich aktualizacji, poprawienia, a także usunięcia.

 

§17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu należy odczytywać i interpretować w zakresie dozwolonym przez obowiązuje przepisy prawa.
 2. Niniejszy Regulamin nie narusza pozostałych uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, wraz z późn. zm.) zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964r. Nr 16, poz. 93, wraz z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 wraz z późn. zm.).
 5. Nazwy produktów, jak również marki i logotypy zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych lub informacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza. 
 6. Niektóre zdjęcia, elementy graficzne i fragmenty kodu użyte dla potrzeb Sklepu Internetowego stanowią własność innych osób i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie przypisuje sobie ich własności, autorstwa, ani w żaden sposób ich nie narusza.
 7. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 niniejszy Sklep Internetowy stanowi własność Sprzedawcy i podlega ochronie stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 23 kwietnia 2004 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Zabronione jest kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie całości Sklepu Internetowego, jego elementów, informacji, tekstów, zdjęć, czy też innych elementów graficznych w celach komercyjnych bez wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25/05/2018
 9. Wszelkie zmiany Regulaminu, po spełnieniu pozostałych warunków wymaganych prawem, wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich publikacji na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany regulaminu mają zastosowanie jedynie do stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie tych zmian, a w szczególności zamówienia złożone przed wejściem w życie przedmiotowych zmian, realizowane są na dotychczasowych zasadach. Niezależnie od powyższych, Użytkownik, który nie godzi się ze zmianami może w każdym czasie bezpłatnie usunąć konto Zarejestrowanego Użytkownika, jak również bezpłatnie zrezygnować z otrzymywania Newslettera.